dagelijks tot 22 uur

06-30 60 36 49

Oosterstraat 9, Benningbroek

Top
 

Algemene Voorwaarden

CS30 is gevestigd te Benningbroek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [69577897]. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere sportactiviteit die CS30 verleend. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden

Deelname aan het beweegprogramma is geheel voor eigen risico! Bij twijfel kunt u terecht bij degene die het beweegprogramma begeleidt. Veel succes en plezier gewenst tijdens het bewegen!

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

a. CS30 drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen en outdoor workouts (in de vorm van zogenaamde “reguliere trainingen” en “trainingstrajecten”) voor particulieren en bedrijven verzorgt. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een activiteit die op enig moment tussen CS30 en een deelnemer, contractpartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden. c. Iedere rechtsverhouding inzake een sportactiviteit met CS30 valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten. d. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van CS30. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het CS30 toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen CS30 en haar deelnemer, contractpartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie. b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van CS30. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen. c. Voor CS30 ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractpartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan. d. CS30 is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. De abonnementen hebben een geldigheidsduur van minimaal 3 maanden. Na 3 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Wijzigingen dienen voor de 20e van de maand doorgegeven te worden i.v.m. de verwerking van de automatische incasso. Strippenkaarten zijn beperkt geldig, de specifieke geldigheid staat vermeld op de website van CS30. Als de geldigheidsduur is verlopen staat er geen tegoed meer op het account en kun je je niet meer aanmelden voor een reguliere training. b. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. CS30 kan hiervoor een doktersverklaring verlangen. c. Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. BETALING

a. Betalingen dienen te geschieden via een banktransactie. De geldigheidsduur van de kaarten en abonnementen staat vermeld bij de tarieven onder geldigheidsduur. b. CS30 heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractpartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR CS30

a. CS30 behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. b. Buitengewone omstandigheden leveren voor CS30 altijd overmacht op en ontheffen CS30 van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is CS30 ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Kosten / Strippen zullen voor het uitvallen van een sportactiviteit door gevaarlijke weersomstandigheden niet in rekening gebracht worden. d. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de sportactiviteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door CS30 van de sportactiviteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractpartner of wederpartij.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. CS30, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een sportactiviteit. Deelname aan een sportactiviteit van CS30 geschiedt op eigen risico. b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van CS30, haar medewerkers en trainers, is CS30 niet aansprakelijkc. CS30 is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een sportactiviteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is CS30 niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de sportactiviteit. Een sportactiviteit is blessuregevoelig. De deelnemers, contractpartners of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de sportactiviteit. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemers, contractpartners of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemers, contractpartners of wederpartij advies in te winnen bij een arts. CS30 behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een sportactiviteit. d. CS30 is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractpartners of wederpartijen. De deelnemers, contractpartners of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de sportactiviteit.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. CS30 respecteert de privacy van haar deelnemers, contractpartners of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. CS30 gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. CS30 zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. b. De website www.cs30.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeld merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van CS30.c. De websites van derden waarnaar op de website www.cs30.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door CS30 gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. CS30 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. d. Hoewel CS30 de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan CS30 niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. CS30 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van CS30 sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. e. De verstrekte informatie op de website www.cs30.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. f. De deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring.

8. SLOTBEPALINGEN

a. Het op enig tijdstip niet afdwingen van nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst kan niet worden uitgelegd als het afstand doen van enig uit deze overeenkomst voortvloeiend recht. b. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen zullen met betrekking tot de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarop aan een zodanige wijze inhoud zal worden gegeven, dat de strekking van deze overeenkomst voor zover mogelijk in stand blijft. c. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. d. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks stelt. e. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.